Ajuts i subvencions

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs la subvenció per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals, eCatàleg. L'import concedit per aquest any 2023 és de 8.069,69 euros. Fins al dia d'avui, s'han contractat les ...
Gràcies a la subvenció rebuda de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament ha pogut fer diverses inversions en equipaments municipals per tal de millorar-los. S’ha reformat la biblioteca i s’ha invertit en nous ordinadors i mobiliari per poder donar un millor servei als usuaris, s’han condicionat les ...
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va concedir: - Subvenció per a actuacions d'estalvi energètic, línia 2.8, millora de l'eficiència en els sistemes energètics enllumenat, de 34.408.50€ que correspon al 85% del pressupost mínim a executar. - Subvenció per a actuacions del foment de la ...
La Diputació de Tarragona, en data 20 d'octubre de 2020, concedeix a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-23 per les següent actuacions: Inversions anualitat 2021 Adequació de la Sala i annexos Import elegible 977.591,04€ Concedit 26,58% Import ...
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 14 de febrer de 2023, ha concedit una subvenció per import de 62.500€ per a compensar les despeses corrents d'aquest Ajuntament, anualitat 2023. (PAM 2020-2023)
D'acord amb la Resolució parcial d'atorgaments de subvencions en el marc de la Resolució ACC/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III), la Generalitat ...
Per decret del president de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona de data 3 d’agost de 2023, es dona publicitat de la subvenció atorgada amb el suport de la Diputació, segons la qual l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs és beneficiària d’un ajut de 1.488,07€ destinats a ...
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 20 de juny de 2023, ha concedit subvenció de salut pública per a: - Línia 2 - Seguretat de les piscines per un import de 8.843,00€, que correspon al 71,55% del pressupost mínim a justificar. La contractació d’un socorrista per informar i ...
La Junta de Govern, de data 5 de juliol de 2022, de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 9.500€ per a la contractació de persones desocupades per a la realització de serveis d'interès general i social de Vinyols i els Arcs.
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 24 de novembre de 2020, ha concedit una subvenció per import de 1.465,93€ per al control de plagues peridomèstic i una subvenció per import de 753,45€, per al control de plaga del mosquit tigre, que correspon al 95% del pressupost mínim ...

Pàgines

Subscriure a