Convocatòria de subvencions Pla d'Acció Municipal, despeses corrents (PAM) 2020-2023

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 22 de febrer de 2022, ha concedit una subvenció per import de 62.500€ per a compensar les despeses corrents d'aquest Ajuntament, anualitat 2022. (PAM 2020-2023)