Preus públics de la piscina municipal

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal relativa als serveis de piscina municipal i la relativa a la utilització privativa o aprofitament especial de les instal.lacions del pavelló poliesportiu municipal, donat que es dóna la circumstància, pel que fa referencia a l’ordenança fiscal de la piscina, que no contempla diferent quota per als aturats en relació als que no hi están, i pel que fa referencia a l’ordenança fiscal del pavelló que no concreta les mides des espais publicitaris, no contempla un de reduïdes dimensions que els ciutadans ens están sol.licitant i no contempla la tarifa reduïda per als abonaments dels aturats.

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris  d’obertura al públic