Participació ciutadana a les ordenances fiscals

 

Per donar compliment al que disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme la modificació de l’ordenança fiscal següent:

 

L’ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones i a l’aparcament de la Fontcoberta, s’hauria de modificar per tal d’actualitzar un seguit d’augments generals de preu, fruit de l’encariment de la vida diària i la seva inflació.

 

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i la documentació a les oficines municipals en horaris d’obertura al públic. Tanmateix, se’ls informa que s’obre un termini de 15 dies hàbils, a partir d’aquesta publicació, perquè qualsevol persona pugui fer les recomanacions o suggeriments que estimi adients.

 

Vinyols i els Arcs – Baix Camp