Pla Local de Seguretat Viària

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme el Pla local de seguretat viària, el qual està essent redactat pel Servei Català de Trànsit, ja que es vol solventar el problema que actualment té la localitat i que pot anar en detriment de la qualitat de vida que pretenem que tingui el municipi.

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris  d’obertura al públic.