Particpació ciutadana a les ordenaces fiscals

 

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme les modificacions de les ordenances fiscals següents:

 

(i)

 

L’ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans, es va modificar l’any 2016, però els seus preus es mantenen inamovibles des de l’any 2015 i per tant, el servei és totalment deficitari per a les arques municipals.

 

(ii)

 

L’ordenança fiscal número 15 reguladora de la taxa per seveis de piscina municipal, s’ha de modificar doncs s’ha demostrat que de la manera com està ara provoca molts problemes, ja que els usuaris fan mal ús de les entrades, no es diferencia degudament el preu per als diferents col.lectius o persones amb dificultats, etc.

 

(iii)

 

L’ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones, s’hauria de modificar per tal d’unificar els horaris, dies i preus amb els que tenen al veí poble de Cambrils i així evitar problemes que s’esdevenen al usuaris, per especificar més clarament els tipus d’enganxines que es poden adquirir, determinar el procediment que s’ha d’emprar en cada cas i els requisits que s’han de tenir per poder optar a les diferents possibilitats que contempla, etc.

 

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris d’obertura al públic. Tanmateix se’ls informa que s’obre un termini de 15 dies hàbils, a partir d’aquesta publicación a la página web, perquè qualsevol persona pugui fer les recomanacions o suggeriments que estimi adients.