Participació ciutadana al planejament urbanístic

Per donar compliment al que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de 2015, es fa públic que l'Ajuntament vol aprovar inicialment el Pla especial de desenvolupament urbanñistic, per l'ordenació d'un aparcament d'autocaravanes i caravanes a Vinyols i els Arcs.

La qual cosa es fa pública per facilitar la participació dels ciutadans en l'elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris d'obertura al públic.