Ordenança estacionament de vehicles a la via pública en determinades zones

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una derogació i creació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones, donat que han variat substancialment les circumstàncies que es tingueren en compte per fer l’actual i per tant se’n vol disposar d’una que respongui a la realitat.

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris  d’obertura al públic