Modificació de l’ordenança fiscal relativa a la utilització especial de les instal.lacions del pavelló poliesportiu municipal

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 ’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació de l’ordenança fiscal relativa a la utilització privativa o aprofitament especial de les instal.lacions del pavelló poliesportiu municipal, donat que es dóna la circumstància, que es vol que els usuaris del pavelló paguin una quota per a fer la inscripció i puguin fer efectives les seves quotes a través de domiciliació bancària.

 

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris  d’obertura al públic.