Bases per al concurs de pessebres i diorames de Nadal 2017

S’exposen al públic, durant un termini de vint dies hàbils, perquè s’hi puguin presentar reclamacions o al.legacions i s'entendran definitivament aprovades les bases de referència, si durant el període d'informació pública no es formula contra seva cap mena de reclamació ni al·legació.

 

Documents associats: