Bases per al concurs de balcons, finestres i façanes enllumenats Nadal 2017

El Ple de l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs, en la seva sessió del passat dinou d’octubre de dos mil disset, va aprovar les bases que s'inseriran a continuació, per tal de dur a terme el concurs de balcons, finestres i façanes enllumenades per a les festes Nadalenques, que s’annexen a aquest edicte.
S’exposen al públic, durant un termini de vint dies hàbils, perquè s’hi puguin presentar reclamacions o al.legacions i s'entendran definitivament aprovades les bases de referència, si durant el període d'informació pública no es formula contra seva cap mena de reclamació ni al·legació.