Activitats econòmiques

Per donar compliment al què disposa l’artice 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme l’ordenança reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable de Vinyols i els Arcs, ja que és del tot necessari tenir-la per adaptar els procediments d’atorgament a allò que disposa la nova normativa aplicable.

La qual cosa es fa pública fer facilitar la participació dels ciutadans en l’elaboració de normes reglamentàries, tot assabentant-los que poden consultar tots els antecedents i documentació a les oficines municipals en horaris  d’obertura al públic.