El ple

El Ple, integrat per tots els/les Regidors/es, és presidit per l'Alcalde.

 

Grup municipal VA-AM

 • Arnau Guasch i Girona  
 • Emilia Martínez i Moreno
 • Xavi Gallego i Aguirre
 • Antonieta Freixas i Farran
 • Marta Aubaó i Moix
 • Susanna Garcia López

Grup municipal Compromís per Vinyols i els Arcs - Compromís Municipal (CM)

 • Jaume Amorós Albiol
 • Maria Inmaculada Serra Pagès
 • Paula Tre Carrascosa 
 • Francesc Dalmau Vidal
 • Maria del Carme Borràs Vidal

 

Aquestes són les funcions i atribucions del ple:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

d) L'aprovació del reglament orgànic i les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa en la Llei reguladora de les hisendes locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.

 h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.

 i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei reguladora de les hisendes locals.

n) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

o) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial

p) Les altres que, expressament, li confereixin les lleis. Igualment, correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

 

El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'Alcalde i la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), i), f), g), h), i), l) i p), i al paràgraf anterior.