Convocatòria de subvencions d'interessos de préstec exercici 2022

 

La Diputació de Tarragona en sessió de Junta de Govern de 13 de desembre de 2022 va acordar concedir la quantitat de 455,82€ per a subvencionar els interessos de préstec d'aquest ajuntament.