La Junta de Govern

La Junta de Govern està formada per l'alcalde i els tinents d'alcalde i les seves funcions són les que els delega el Ple i l'alcalde. El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors. Els altres regidors amb delegacions de govern que no són membres de la Junta poden ser convidats per l'alcalde però hi assisteixen amb veu i sense vot

Els ajuntaments de més de 5.000 habitants han de tenir una 'Junta de Govern' i els de menys també poden constituir-la si així ho acorda el 'Ple'.